Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: Eventree – Onderdeel van CELL Evenementen, gevestigd te Emmen, Nijbracht 122, ingeschreven onder KvK nummer 02095452, met als dienstverlening de ticketservice zoals deze actief is via de website op het domein Eventree.nl. Organisator – Persoon of rechtspersoon die een account heeft bij Eventree. Bezoeker – Persoon of rechtspersoon die via de diensten van Eventree een ticket verkrijgt voor een evenement .Evenement – Een evenement (in brede zin van het woord, waaronder ook bijvoorbeeld een activiteit, uitje of attractie) zoals deze is opgenomen in de administratie van Eventree, welke wordt georganiseerd door een organisator. Servicekosten – De vergoeding aan Eventree per verkochte, uitgegeven, geserveerde of anderszins gegenereerde ticket ten behoeve van een evenement van de organisator. Saldo – Bedrag dat na het afsluiten van een evenement wordt uitgekeerd aan de organisator welke tot stand komt door het verkopen van tickets via Eventree , verminderd met de servicekosten. Ticket – Overeenkomst tussen bezoeker en organisator welke toegang geeft tot een evenement en tot stand is gekomen via de diensten van Eventree. Overeenkomst – De betreffende overeenkomst tussen de organisator en de bezoeker tot het (tegen betaling) leveren van diensten in verband met een evenement, welke door bemiddeling van Eventree tot stand komt .Ticketshop – Verkoopkanaal op een webpagina of middels een script waarmee de organisator de bezoeker informeert over een evenement en waarmee de bezoeker een ticket kan verkrijgen

2. Geldigheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 januari 2015 te Emmen en kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Door een account aan te maken (organisator) of tickets te verkrijgen (bezoeker) stemt men in met deze algemene voorwaarden, privacy policy en verwerkersovereenkomst.
 • 2.2 De versie van deze algemene voorwaarden, die op het moment van verkrijgen van een ticket door een bezoeker, c.q. het aanmaken van een event door een organisator op de website eventree.nl beschikbaar is, is geldend.
 • 2.3 Enkel bij grote wijzigingen in de algemene voorwaarden brengt Eventree haar organisatoren hiervan op de hoogte. Indien een organisator zich niet kan vinden in de vernieuwde algemene voorwaarden dient de organisator contact met Eventree op te nemen. Het desbetreffende account kan dan worden gedeactiveerd.

3. Cookie statement

 • 3.1 Gebruik van sessie cookies op Eventree; Eventree gebruikt géén sessie cookies voor de functionaliteit van de ticketshop.
 • 3.2 Gebruik van sessie cookies op website; Bij het inloggen van een organisator op de website eventree.nl plaatsen wij een sessie cookie. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij de organisator zijn of haar individuele account tonen en de dienstverlening van onze ticketservice aanbieden. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.
 • 3.3 Gebruik van tracking cookies; wij maken geen gebruik van cookies op onze website.
 • 3.4 Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

4. Inhoud Ticketservice

 • 4.1 Eventree treedt op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen bezoeker en organisator door de mogelijkheid te verschaffen (reserveringen voor) tickets te verkopen. Daarnaast biedt Eventree diensten aan de organisator om het beheer en afhandeling (i.c. toegangscontrole) uit te voeren. Eventree maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een ticket.
 • 4.2 De door Eventree geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden door Eventree aan de Bezoeker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator en/of Eventree niet is toegestaan: a. De tickets te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken; b. De tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen; Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet zal Eventree en/of Organisator de tickets ongeldig maken; houders van die tickets zal de toegang tot het Event worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

5. Betalingen

5.1 Eventree accepteert binnen de aangeboden ticketservice diverse betaalmethoden. De volledige lijst is op te vragen bij Eventree. De beschikbaarheid van betaalmethoden om een ticket voor een evenement te betalen kan afwijken per evenement, soort ticket en/of distributiekanaal.

5.2 Eventree zal de bedragen uit verkoop van tickets op een aparte rekening aanhouden zodat te allen tijde aan de betalingsverplichting richting organisatie voldaan kan worden.

5.3 Eventree is gerechtigd servicekosten door te belasten voor alle uitgegeven tickets bij een evenement van organisator, dus expliciet óók de tickets waar geen elektronische betaling voor heeft plaatsgevonden, tickets die gratis worden uitgegeven en tickets die door organisator zelf zijn aangemaakt middels de ticketservice.

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1 Eventree kan niet worden aangemerkt als organisator van het evenement en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement en de gang van zaken in of rond de locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

  6.2 Indien en voor zover Eventree ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de bezoeker kan voldoen, kan de bezoeker daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

  6.3 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Eventree verlangd kan worden.

  6.4 Eventree aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door de bezoeker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

  6.5 Eventree aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van tickets die niet plaatsvinden bij Eventree. Eventree aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de bezoeker, niet geheel worden afgewikkeld door Eventree en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is.

  6.6 Eventree is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eventree is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  6.7 Voor zover aansprakelijkheid van Eventree uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en/of hulppersonen van Eventree.

  6.8 Indien Eventree aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Eventree beperkt tot maximaal het geldende bedrag aan servicekosten per verkocht ticket, althans tot dat gedeelte van de servicekosten per verkocht ticket waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  6.9 De aansprakelijkheid van Eventree is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

  6.10 Eventree is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Expliciet wordt aansprakelijkheid uitgesloten wegens het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de dienst van Eventree, i.c. indien de verkoop van tickets geen doorgang kan vinden en/of toegangscontrole niet mogelijk is. In dergelijke gevallen is de Organisator zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van een calamiteitenplan.

  6.11 Eventree garandeert niet dat het ticketsysteem te allen tijde zonder onderbrekingen en storingsvrij is. Dit kan van buitenaf zijn zoals door een virus of hackers/spam.

7. Verkoop van Ticket

 • 7.1 Organisator dient zich er van bewust te zijn met de verkoop van een ticket een overeenkomst aan te gaan met de bezoeker. Eventree treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) tickets op als bemiddelaar; Eventree maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een ticket.

  7.2 Op basis van de door de organisator gekozen ticketprijs heeft Eventree het recht een betaalmethode niet beschikbaar te stellen.

  7.3 Het is organisator uitdrukkelijk niet toegestaan om de ticketshop dusdanig in te richten dat een ticket toegang geeft aan meer dan 1 persoon.

8. Account

 • 8.1 De organisator is verplicht geldige gegevens te verstrekken bij het aanmelden en/of wanneer daar om gevraagd wordt. Het is niet toegestaan om meerdere accounts per emailadres aan te maken. Eventree behoudt zich het recht voor om een account (al dan niet tijdelijk) te deactiveren of een organisator te weigeren van deelname aan Eventree .

  8.2 Eventree is niet aansprakelijk voor een eventuele gehackt account. Alle schade die is/wordt geleden bij een gehackt account, kan niet worden verhaald op Eventree.

  8.3 Voor het opgeven van juiste informatie over een evenement ligt de verantwoordelijkheid bij de organisator. De organisator is verplicht de gegevens op de ticketshop op juistheid te controleren.

9. Events

 • 9.1 Eventree behoudt zich het recht voor evenementen te weigeren en/of uit te stellen. Indien de organisator verkeerde informatie aan Eventree verstrekt, heeft Eventree  in dat geval het recht het desbetreffende evenement te annuleren en het eventueel openstaande saldo niet uit te keren.

  9.3 Indien er tickets worden uitgegeven voor een evenement dat geen doorgang vindt, is Eventree op geen enkele manier aansprakelijk. Eventree heeft het recht het desbetreffende account van de organisator te deactiveren en het eventueel openstaande saldo niet uit te keren. Eventree kan er voor kiezen (een deel van) het bedrag van het ticket terug te geven aan de bezoekers met aftrek van gemaakte kosten.

  9.4 In geval van annulering van de overeenkomst, door organisator hetzij bezoeker, blijven de servicekosten op reeds uitgegeven tickets onverminderd van toepassing. Eventree zal op verzoek van organisator informatie met betrekking tot de overeenkomst beschikbaar stellen zover dit mogelijk en relevant is. Dit kan extra kosten voor de organisator met zich meebrengen. Uitsluitend na overleg en met aanvullende afspraken kan uitbetaling van geïnde gelden (met aftrek van servicekosten) aan organisator plaatsvinden, waarmee de organisator terugbetaling aan bezoekers kan uitvoeren. Eventree is gerechtigd hierbij extra zekerheden aan organisator te vragen. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat Eventree in geval van annulering van een evenement geen verplichting heeft terugbetalingen aan bezoekers individueel uit te voeren.

10. Saldo

10.1 Alleen daadwerkelijk door Eventree geïnde bedragen uit ticketverkoop worden toegevoegd aan het saldo van de organisator.

10.2 Het saldo van de organisator zal wekelijks worden uitgekeerd aan de organisator. Het saldo wordt berekend met gegevens uit de database van Eventree op het moment van de factuurdatum.

10.3 Indien er misbruik wordt gemaakt van de ticketservice, of een poging hiertoe wordt gedaan, heeft Eventree het recht het gehele saldo niet uit te keren. Daarnaast behoudt Eventree zich het recht voor bijkomende kosten bij de organisator in rekening te brengen.

10.4 Pas op het moment dat de organisator alle benodigde gegevens heeft aangeleverd zal tot uitbetaling worden overgegaan.

11. Bruikleen en Verhuur

11.1 Naast de ticketservice dienstverlening verhuurt Eventree producten en/of geeft deze in bruikleen. Indien een organisator producten huurt of in bruikleen ontvangt van Eventree, dient hij/zij hier zorgvuldig mee om te gaan.

11.2 Bij vermissing of schade aan één of meer verhuurde of in bruikleen gegeven producten, heeft Eventree het recht op schadevergoeding. De desbetreffende organisator is verplicht deze schadevergoeding te betalen. Eventree heeft het recht de schadevergoeding te verrekenen met de overeengekomen borg en/of het saldo.

11.3 Organisator dient de gehuurde en/of in bruikleen ontvangen producten daags na het bijbehorende evenement te retourneren aan Eventree. Bij niet tijdig retourneren heeft Eventree het recht bijkomende kosten in rekening te brengen.

12. Betalingsvoorwaarden

12.1 Betaling dient door organisator aan Eventree te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na deze termijn geldt een rentevergoeding van 2 % per maand met een minimum van een maand.

12.2 Alle door Eventree te maken kosten voor invordering komen voor rekening van de organisator.

12.3 Te laat gedane betalingen dienen ten eerste als betaling van de gemaakte kosten voor invordering. Pas nadat deze kosten volledig zijn verrekend vindt er mindering plaats op het oorspronkelijke factuurbedrag.

12.4 Alle verschuldigde bedragen aan Eventree worden direct en totaal opeisbaar wanneer er bij de organisator of een daaraan gelieerde onderneming sprake is van aangevraagde surseance van betaling, in staat van faillissement is/wordt verklaard, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

12.5 Wanneer Eventree voor of tijdens uitvoering van de overeenkomst het vermoeden heeft dat de organisator niet aan zijn/haar betaalverplichtingen kan of zal kunnen voldoen, is Eventree gerechtigd om de dienstverlening op te schorten totdat de organisator heeft betaald dan wel een zekerheidsstelling heeft afgegeven.

13. Eigen verantwoordelijkheid

13.1 Bezoeker dient zich er van bewust te zijn met de aankoop van een ticket een overeenkomst aan te gaan met de organisator. Eventree treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) tickets op als bemiddelaar; Eventree maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een ticket.

13.2 De bezoeker heeft zelf de plicht te verifiëren of de organisator de geschetste verwachting omtrent het evenement waar zal kunnen maken.

13.3 Bezoeker ontvangt ticket met unieke code welke eenmalig recht op toegang geeft voor het evenement. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze code.

13.4 Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief gegenereerde kaarten (verkeerde prijs- / plaatscategorie of verkeerd evenement) ontvangt de bezoeker op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Eventree niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Eventree besluiten de tickets niet om te ruilen.

14. Intellectuele Eigendomsrechten

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Eventree alsmede met betrekking tot de door Eventree gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Eventree. Het is de bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventree.

14.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende evenement of bij de houder van de locatie. Het is de bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

15. Reserveringen

15.1 Indien een bezoeker een reservering plaatst voor een evenement, is de bezoeker verplicht de ticket op een later moment af te rekenen bij de organisator.

15.2 De organisator heeft het recht de gegevens van de bezoeker te gebruiken om contact op te nemen voor afhandeling van de betaling naar aanleiding van een reservering door de bezoeker.

16. Privacy

16.1 Eventree verwerkt de persoonsgegevens van de bezoeker in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

16.2 De gegevens zullen door Eventree in een automatisch systeem verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van een ticket in de mate waarin dit nodig is.

16.3 Indien de organisator dat wenst kunnen bij het bestellen van een ticket aan de bezoeker additionele gegevens worden gevraagd. Deze gegevens worden door Eventree uitsluitend aan de betreffende organisator  verstrekt.

16.4 Indien de bezoeker hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, kunnen gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. De bezoeker heeft het recht om zich te verzetten tegen deze doeleinden. Op het eerste verzoek van de bezoeker zal Eventree deze wijze van gegevensverwerking direct beëindigen.

16.5 Indien de organisator van het evenement een winactie organiseert onder ticketkopers, is het de organisator toegestaan de prijswinnaar bekend te maken.

16.6 Onze privacy policy is in te zien door op de volgende link te klikken: privacy policy

Bedenktijd

17.1 De bezoeker kan de aankoop van tickets niet ontbinden op basis van de Wet Koop op Afstand. De koop en verkoop van tickets valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW betreffende tijdgebonden producten. Ten aanzien van deze tijdgebonden producten is bepaald dat ze (vanwege hun tijdsgebonden karakter) niet geretourneerd kunnen worden.